„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

Közösségünk jelvénye

Szimbólum, amely összefoglalja hivatásunkat és küldetésünket.

Közösségünk jelvénye olyan szimbólum, amely kifejezi hivatásunkat, Szent Ignáci lelkiségünket és küldetésünket. Mivel nem hordunk szerzetesi ruhát, Alapítónk nem zárkózott el attól, hogy egy érmet, gyűrűt vagy brossfélét hordjunk.
Bár jelvényünk csak 1990-ben lett, a lelkiséggel áthatott formák régóta benne éltek a közösség gondolataiban.

A jelöltidő a jelvény ünnepélyes átadással kezdődik:

„Fogadd ezt a jelvényt, viseld szíved fölött, hogy mindig emlékeztessen Jézus meghívó szeretetére és arra az odaadásra, amivel te válaszoltál Neki.”

A jelvény három egymáshoz kapcsolódó formából áll: kör, szív és kereszt.

A jelvényen látható kör a teremtett világot jelképezi, melynek középpontja Isten. Ugyanakkor az eukarisztia jelképe is. Isten a teremtett világot is felhasználja, hogy az embert megszólítsa.

A szentségek, különösen az eukarisztia, összekapcsolja a természeti és természetfeletti világot: Jézus jelen van a közönséges kenyérben az egyszerű, hétköznapi életben. Az eukarisztia liturgikus ünneplése során összekapcsolódunk a Szentháromsággal, az egyetemes Egyházzal, közösségünkkel.

A Biblia konkrét és átfogó antropológiájában az ember szíve tudatos, értelmes és szabad személyiségének a forrása, döntő választásainak helye, az íratlan törvény őre (Róm 2,15) és Isten titokzatos cselekvéseinek színtere.

Amikor imádkozunk, szívünk Isten felé fordul – a csendben, az Ige által, a szavakba öntött sóhajtozásokkal. A kör alakú világban élő ember az élet középpontjához, Isten Szívéhez szól. E kommunikációban érintkezik a kör és a szív, az ember és Isten.

Közösségünk Jézus Szíve lelkiségének sajátos vonása: a Krisztus iránti szeretet lelkületével áthatjuk, megszenteljük, visszaadjuk a bűntől sebzett teremtett világot Istennek.

A kereszténységben a kereszt, mint a megváltás eszköze, a halállal, a szenvedéssel, a vérrel együtt, az üdvösséget idéző lényeges kifejezések egyike lett. Ugyanakkor az élet jelképe is a kereszt. Az üres kereszt a Feltámadást jelképezi. A kereszt figyelmes szemlélése megismerteti velünk Jézus belső világát, aki „szolgai alakot öltött, kiüresítette magát és hasonló lett az emberekhez.”. (Fil 2,6-7).

A jelvény kifejezi közösségünk Istenhez tartozását. Kommuniót Istennel és testvéreinkkel: a szeretetkapcsolatot és imát, a szemlélődést és a küldetést.

Belső világunk átadását a Teljességnek, amelyet befogadva vagyunk képesek a feltámadás mellett hitet tenni. Azért élni, küzdeni, szenvedni, engesztelni, hogy Jézus belső világát feltárjuk a ma emberének. Minél jobban Isten kerül egyéni és közösségi életünk középpontjába, annál inkább leszünk az isteni harmónia továbbadói, terjesztői.

Befejezésül néhány szó a jelvény színeiről: Az arany és sárga a levegőnek és léleknek a színe. A keresztény ikonográfiában az életszentséget és az örökkévalóságot jelenti.

A kék az ég, a levegő, a víz színe, a tisztaságot, az igazságot és a hűséget jelképezi. A kék szín Máriának, az Isten akaratát feltételek nélkül követő názáreti lánynak a színe. Alapítónk kívánsága volt, hogy szerető tisztelettel tekintsünk Szűz Máriára.

Suller Melinda SJC