keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
„Engedjük Krisztus Szívéhez hasonlóvá alakítani a szívünket.”
P. Bíró Ferenc SJ

Karizmánk

Szemlélődő
gyakorlatiasság
Isten elgondolása
szerinti női létünk
Anyagmegszentelés/
Teremtésvédelem
Jól és jóra
használni javainkat
Szükséget szenvedők/
Periférián élők
Magyarság

Szemlélődő gyakorlatiasság

Mi, a Jézus Szíve Társasága testvéri közössége arra törekszünk, hogy mindennapi életünkben az imádság és a tevékenység, a személyes istenkapcsolatunk és a hétköznapi létünk a názáreti élet mintájára egységben legyen. Törekszünk segíteni egymást és a körülöttünk élőket abban, hogy az önmagunkhoz és másokhoz, a munkához és a világhoz való viszonyulásunk hitelessé tegye Istenhez tartozásunkat.

vissza

Isten elgondolása szerinti női létünk

Mi, a Jézus Szíve Társasága testvéri közössége arra törekszünk, hogy női mivoltunkat Istentől kapott ajándékként elfogadjuk és személyközpontú, gyakorlatias módon kibontakoztassuk, és másokat is erre segítsünk. Fontos számunkra, hogy testvéri közösségeinkben és szolgálati területeinken családias, gondoskodó és odafigyelő kapcsolatokat alakítsunk ki.

vissza

Anyagmegszentelés/Teremtésvédelem

Mi, a Jézus Szíve Társasága testvéri közössége arra törekszünk, hogy – az egész teremtett világot Isten ajándékának tekintve – a jelen és jövő iránti felelősséggel és tisztelettel bánjunk vele. Ennek megfelelően használjuk a javakat, működünk együtt másokkal, és ezt a viszonyulást adjuk tovább.
Tovább...

vissza

Jól és jóra használni javainkat – Gazdálkodás

Mi, a Jézus Szíve Társasága testvéri közössége arra törekszünk, hogy a keresztény értékrenddel tudatosan legyünk jelen a gazdasági életben. Gazdálkodásunk minden területén jóra és jól használjuk anyagi javainkat. Anyagi alapot biztosítunk apostoli szolgálatainkhoz és a körülöttünk élő rászorulók megsegítésére.

vissza

Szükséget szenvedők/Periférián élők

Mi, a Jézus Szíve Társasága testvéri közössége arra törekszünk, hogy a falvakban, illetve a társadalom perifériáján, ahol valamiben szükséget szenvedők élnek, egyházias lelkülettel legyünk jelen, segítsük a rászorulókat testi, lelki, anyagi szükségeikben, szellemi felemelkedésben és spirituális fejlődésükben.

vissza

Magyarság

Mi, a Jézus Szíve Társasága testvéri közössége arra törekszünk, hogy magyar alapítású közösségként felelősséget érezzünk a magyar nép sorsáért, esküvel ajánljuk fel életünket népünk és az egész világ bűneinek engesztelésére. Törekszünk egységes nemzetben gondolkodni, és felelősen képviselni magyarságunkat munkaterületeinken, egyházi közösségeinkben és a társadalomban.

vissza

Igent mondok - online női lelkigyakorlat

Az Igent mondok lelkigyakorlat Magyarország legnagyobb online női lelkigyakorlata. „Mária életének szemlélésével Igent mondok arra az életre, amit Istentől kaptam” – a Jézus Szíve Társasága szervezésében 2021 és 2022 májusában többezer nő imádkozott együtt a világ minden tájáról, így az Igent mondok lelkigyakorlat különleges közösséggé is vált.

Mária élete szimbolikus női történet, mégis a saját utadra ismerhetsz benne: az Istentől kapott élet elfogadásának és befogadásának történetére. Isten arra biztat, hogy te is ajánld fel saját igenedet Neki. Minél inkább igent mondasz életedre, mint ajándékra, annál inkább tudsz életadóvá válni: gondoskodni szeretteidről és előmozdítani mások lelki-, szellemi- és spirituális fejlődését, növekedését.

Az Igent mondok lelkigyakorlat abban segít, hogy az ima által az Istennel való kapcsolatod megelevenedjen. Felkínálja a közösség megtartó erejét, és azt, hogy zarándoktársakkal legyél az úton. Megismertet a Szent Ignác-i imamódokkal, valamint képekkel és zenével imádkozhatsz. A gyakorlatok által az imádságok felismerései és kegyelmi ajándékai megjelenhetnek a hétköznapjaidban.

A lelkigyakorlat után - „Maradjatok Bennem”

Idén négyféle eszközt ajánlunk nektek szeretettel azért, hogy a lelkigyakorlat ajándékai tovább bontakozhassanak a mindennapjainkban, és az idei Igent mondok kiemelt meghívását - Jézus kérését: „Maradjatok Bennem” -, követni tudjuk.

Tovább

Hordozzuk Isten szeretetét a világban! – Véget ért az „Igent mondok” női lelkigyakorlat

Véget ért az idei „Igent mondok” online női lelkigyakorlat, melyet a Jézus Szíve Társasága immár negyedik alkalommal rendezett meg civilekkel együttműködve. A zárómisét a bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhelyen Mórocz Tamás plébános celebrálta június 2-án.

Tovább

Igent mondok 2024

Örömmel és szeretettel adjuk hírül, hogy ezennel megnyílik a 2024-es Igent mondok női lelkigyakorlat jelentkezési lehetősége! Légy tagja az immár 4. éve együtt imádkozó több ezer fős női lelki közösségnek!

Tovább

Igent mondok - Zárómise 2024

Várunk titeket szeretettel június 2-án 11:30 órától a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhelyre a lelkigyakorlat zárómiséjére!

Tovább

Korábbi tartalmak

Jézus Szíve Társasága - Societas Jesu Cordis

„Összeköt bennünket az a szeretet, amellyel Isten szereti minden teremtményét, és amely minket is egybeköt – gyengéd szeretettel...”
Ferenc pápa: Laudato sí 92.

Történetünk

Az alapító, P. Bíró Ferenc jezsuita életrajza
1869. október 10.
Munkácson született
1874/75-től
Pósaházán laknak, oda jár elemi iskolába
1881-1885
Algimnázium Munkácson
1885-1889
Szatmáron főgimnáziumi tanulmányok és jezsuita konviktus
1886. február 2.
Felveszik a Mária Kongregációba
1888
Jelentkezik a szatmári papnevelőbe
1888
Érettségizik, majd felvételét kéri a jezsuitákhoz
1889-1891
Nagyszombati jezsuita noviciátus
1891. augusztus 15.
Fogadalomtétel
1891 őszétől 1893-ig
St. Andrea (Ausztria): szónoklattan, latin, görög, német irodalom tanulmányok
1894-1896
Pozsony: filozófiai tanulmányok
1896-1898
Kalocsa: a rendi érseki főgimnázium óraadó tanára
1898-1902
Innsbruck: teológiai tanulmányok
1901. július 26.
Innsbruckban Simon Aichner brixeni hercegpüspök pappá szenteli
1901. július végén
Első mise Szatmáron
1902-1903
Szatmár: intézeti felügyelő és ifjúsági kongregáció vezető
1903
Nagyszombat: ifjúsági kongregáció vezető és rendi titkár
1903
A vezetéknevét Baudrexlerről Bíróra magyarosítja
1904
Erdélyi lelkigyakorlatos körút
1904-1905
Nagyszombat (harmadik próbaidő, 30 napos lelkigyakorlat)
1906. február 2.
Kalocsán ünnepélyes szerzetesi fogadalom
1906 őszétől 1910-ig
A kalocsai Stephaneum intézeti elöljárója
1910-1912
Pozsony: akadémiai hitszónok, a gimnazisták és a férfiak kongregációjának vezetője
1912-13
Budapest: szónok, lelkipásztor, a Mária-kongregációk vezetője, az Angolkisasszonyok bentlakó növendékeinek lelki vezetője, az egyetemi hallgatónők önálló kongregációjának megalapítója
1914 nyara
Első próbálkozás nők számára hitoktatóképző beindítására
1914
A frontra induló katonák gyóntatása elindítja benne a tudatos népmisszió gondolatát
1914. december 8.
I. Ferenc József országfelajánlása Jézus Szívének
1915
Magyarország Fogadalmas Leányai néven apostolnők közösségének ötlete, a Jézus Szíve Szövetség megalapítása
1915. január 1.
A magyar püspöki kar nemzetfelajánlása Jézus Szívének
1915. szeptember 4.
A SZÍV című hetilap elindítása
1916. november 1.
Ward Kollégium néven női hitoktatóképző megnyitása, amelyet a P. Bíró által összehívott tanári kar alapít, de nem az ő elképzeléseinek megfelelően
1918. március 19.
A Mikszáth téren elindul könyvesbolttal és nyomdával a Katolikus Sajtótermékeket Terjesztő Vállalat
1918 ősze
A forradalom miatt vidéki szolgálat Vácdukán, majd Nézsán papi feladatok mellett kertészkedik és családokkal foglalkozik
1919. szeptember 28.
A forradalom miatt betiltott A SZÍV újra megjelenhet
1919
A Korda Kiadó alapítása
1920
A Szívgárda megalakulása
1920
Sodalitium néven megalakul a Ward Kollégiumot elvégzett nők egyesülete, amelynek 1927-35 között P. Bíró az elnöke
1921. január 1.
12 testvérrel megalapítja a Jézus Szíve Népleányai Társaságát
1923
A mezőkövesdi jezsuita rendház megalapítása
1925
Szegedi működésének kezdete, ahol hitszónoki, lelki igazgatói feladatokat lát el, tanít a rendi főiskolán, valamint a diákok Mária-kongregációjának elöljárója, majd a szegedi Urak Kongregációjának vezetője lesz
1926. július 29.
A szegedi rendház rektora lesz
1927. november 13.
Csávossy Elemér utódjaként a magyar rendtartomány provinciálisa lesz
1929. december 15.
P. Bíró kezdeményezésére a Jézus Szíve Szövetség vezetésével szegénykonyha nyílik a Kongregációs Otthonban
1930-1931
Szent Imre-év
1931
A jezsuiták átveszik Szegeden az egyházmegyeközi szeminárium vezetését és a papképzést
1931
Az általános rendfőnök utasítására P. Bíró pihenőszabadságra megy, helyette ideiglenesen Lányi Ede, szegedi rektor veszi át a rendtartomány irányítását
1934
P. Bíró megalapítja a Jezsuita Rendtörténeti Levéltárat
1934. szeptember 7.
Az önálló magyar rendtartomány fennállásának negyedszázados évfordulója
1935 tavasza
Súlyos betegség akadályozza a rendtartomány vezetésében, több rendház vizitálását el kell halasztania
1935. augusztus 10.
Somogyi Jenő lesz az új provinciális, P. Bíró Pécelre vonul vissza pihenni, majd Szegedre nevezik ki lelki vezetőnek, hitszónoknak, ám egészségi állapota miatt ideiglenesen Hunya Dániel veszi át spirituálisi feladatait
1936. június 1.
Szegedre költözik
1938 nyara
Budapestre hozzák gyógykezelésre, de részt vesz a péceli lelkigyakorlatos ház felszentelésén is; a klinikai kezelés után a Népleányok Horánszky utcai központi házában ápolják
1938. augusztus 26 este 9 óra:
P. Bíró Ferenc halála Budapesten
A Jézus Szíve Társasága története
1918. január 1.
Négy taggal elkezdi közös életét a Magyarország Fogadalmas Leányainak közössége, hárman rövid idő után elmennek, egyedül Bolváry-Zahn Margit marad
1920 júliusában
Mezőkövesden megnyílik az első vidéki KORDA üzlet, és három testvérrel megalakul az első közösség
1920. szeptember 15.
Dunanagyvarsányba érkeznek a testvérek, négy hónap múlva már szükségkápolnát nyitnak
1920. november 7.
Kárpáthy Teréz az alakuló közösség elöljárója
1921. január 1.
A Kongregációs otthon kápolnájában (Horánszky u. 20.) leteszi első esküjét 12 alapító testvér, és megalakul a Jézus Szíve Népleányai Társasága
1921. október 14.
Bolváry Margit általános elöljáró
1923. október 13.
Kárpáthy Teréz általános elöljáró
1924. augusztus 13-án
Megérkeznek az első testvérek Szegedre, ahol sok nehézség után sikerül KORDA-üzletet nyitni, később megszervezik a Szívgárdát és a népfőiskolát
1924. december 8-án
Kecskemétre megy az első két testvér, KORDA-üzletet nyit, majd néhány hónap múlva elkezdik a környékbbeli falusi és tanyasi emberek lelki gondozását
1925. augusztus 26.
Lafranco Margit általános elöljáró megválasztása a dunavarsányi lelkigyakorlat végén
1927. október 1.
Pécelen megnyitja kapuit a gazdasszonyképző és mintagazdaság, ahol kezdetektől fogva lelkigyakorlatokat is szerveznek a testvérek
1928-ban és 1932-ben
Nagyobb házba költöznek a Budapesten élő testvérek
1930 áprilisában
Két testvér érkezik Kálózra, majd júniusban óvodát és vegyeskereskedést nyitnak
1930 ősze
Ház alapítása Balatonfüreden
1931 augusztusában
Két testvér Kiskunfélegyházára megy, és hamarosan KORDA üzletet nyit a főutcán
1934 áprilisában
Gyömörén óvodával indulnak el a testvérek, majd pihenésre és lelkigyakorlatra fogadják be a Társaság tagjait
1934. május 10.
Megnyitja kapuit a Horánszky utca 14-ben a központi ház, ahol az ott lakó testvéreken kívül a Pestre érkező vidéki testvérek is gyakran megfordulnak
1936. március 7-én
Két testvér kezdi el plébániai szolgálatát Hódmezővásárhelyen jezsuita atyák kérésére
1937 májusában
Monokon a testvérek a katolikus óvodában kezdenek dolgozni, amihez hamarosan hozzájön a Rózsafüzér-társulat, a Mária Kongregáció és a Szívgárda vezetése
1938. március 19.
Pécelen Caroleanum néven megnyílik Magyarország első női lelkigyakorlatos háza az addigi gazdasági iskola mellett
1941. július 26-án
Megérkeznek a testvérek Kolozsvárra, egy hónap múlva megnyitják a KORDA-üzletet, később hitoktatnak, Szívgárdát vezetnek
1942. júniusában
Csízfürdőn a Társaság megvásárolja a rozsnyói püspökség által felkínált papi üdülőt, amelyben 30 személyes lelkigyakorlatos ház nyílik három testvér szervezésében
1942. augusztus 20-án
Négy testvér érkezik Kőszegre, ahol két házat kapnak: lakásnak és üzletnek raktárral
1944
Kínai misszóba készül 4 testvér, de a politikai események meghiúsítják
1945. január 1.
A központi házat bombatalálat éri, amelyben két testvér azonnal, Lafranco Margit négy nappal később meghal, ideiglenes elöljáró: Müller Anna
1945. február 24.
Szabó Mária fiatal testvér életét adja tisztasága védelmében Pécel határában
1945 nyarán
A Tolna megyébe telepített bukovinai székelyek lelki gondozására Majosra érkezik három testvér
1945. szeptember 15.
Egyházjogilag a Társaságnak ez az első hivatalos jóváhagyása az Esztergomi főegyházmegyében
1945. októbertől
Kern Margit az általános elöljáró egészen 1977-es haláláig, többször a börtönből irányítja a közösséget az „egység - hűség - nagylelkűség” szellemében
1946. október 6.
Mindszenty hercegprímás felszenteli az újjáépített Horánszky utcai központi házat
1946. október 15.
Xaverianum Hitoktatónő és Apostolképző Főiskola indul Szegeden
1949
A testvérek létszáma 245 fő, akik Magyarországon 15, Szlovákiában 1, Romániában 1, összesen 17 településen vannak jelen
1949. május 5.
Az utolsó hivatalos letelepülés helye: Kéty
1950. június 9.
Az államosítás ezeket a házakat és intézményeket érinti: 12 rendház, 4 lelkigyakorlatos ház, 1 háziasszonyképző iskola, 1 mezőgazdasági minta középiskola, 1 Hitoktatónőképző Főiskola, nyomda, könyvkiadó, 9 könyv és kegytárgykereskedés, 1 vegyeskereskedés, 2 óvoda, 2 kultúrház, 1 egyházi és népiipari hímzővállalat, 1 egyházművészeti szobrászműhely
1950. szeptember 15.
Három testvér érkezik egy hajón Amerikába, majd vonattal megy tovább a kanadai Hamiltonba, ahol megkezdi a bevándorlóknak kötelező egyéves háztartási munkát, két év alatt óvodát, napközit és idősotthont alapítanak, terjesztik a SZÍV újságot
1950. november 1.
Az állami hatóság megvonja a Társaságtól a hivatalos működési engedélyt
1950
Rejtetten megmaradt közösségek: Budapest, Szeged, Kecskemét, Majos, Kismányok, Balatonfüred, Kőszeg, Mezőkövesd, Monok, Kálóz, Csízfürdő és Kolozsvár
1950-től
A szétszóratás alatt új településeken folytatódik a szolgálat közösségben vagy egyedül élve: Gyál, Nagykamond, Kistarcsa, Miskolc és Diósgyőr, Nagykőrös, Piliscsaba, Soltvadkert, Szatymaz, Székesfehérvár, Battonya, Hódmezővásárhely, Nagyvárad, Tornalaja (Szlovákia)
1952-ben
Lajosmizsére megy két testvér: egyikük zenetanárként, kántorként és hitoktatóként dolgozik
1952-1957
Hamiltonból áttelepülve Torontóban saját óvoda és közösségi ház indul, és újabb tagokkal is bővül a közösség
1953
Balatonfüreden Háziipari Szövetkezet indítása, munkalehetőség osztályidegeneknek
1954
Nagykáptalan: az általános elöljáró továbbra is Kern Margit
1955. január 6.
Belföldi misszió indítása pap nélküli kis településeken: Tápiógyörgye, Tiszaszentimre, Tiszasüly, Kémes, Nagyláng-Soponya, Sajólód, Tiszaeszlár, Tomajmonostora, Újszilvás, Verpelét
1955-ben
Letartóztatják az általános elöljárót, a titkárát, az újoncmestert és még három testvért; 1956-ban kiengedik őket, majd 1957-ben visszakerülnek a börtönbe
1956-57 telén
Nagy nehezen megérkeznek Bécsbe a testvérek, ahol jezsuiták közvetítésével a magyar menekültek püspöki vizitátorától kapnak munkát
1957-1959
Négy testvér a bécsi Caritas menekültszolgálatában dolgozik
1958. december 22.
Az ausztriai Hornban Magyar Katolikus Otthont indítanak: lelkigyakorlatok, kurzusok és üdülés céljából
1959-60-ban
Kiszabadulnak a börtönben lévő testvérek: a leghosszabb letöltött büntetés 3 év 6 hónap volt
1960
Kanadában a testvérek óvodát, könyvkereskedést vezetnek, elindítják a magyar lánycserkészetet Torontóban; Szlovákiában ketten, Romániában négyen, Ausztriában öten élnek
1960-1962
A Bécsben élő testvérek az egyházmegye magyar lelkészségének munkáját segítik
1962
A Társaság vezetése elküldi Rómába a hivatalos jóváhagyáshoz szükséges dokumentumokat, amelyre válasz is érkezik, de a további lépések elmaradnak
1962 tavaszán
Három testvér Bécsből Torontóba érkezik, hogy megerősítse a kanadai jelenlétet, egy testvér visszamegy a Bécsben maradt testvér mellé összekötőnek
1964-ben
Két fiatal testvér kezdi meg tanulmányait Rómában a Regina Mundi teológiai főiskolán, közelről megélve a II. vatikáni zsinat „ablaknyitását”
1968-1972 között
Sorozatosan és több házban ugyanabban az időben házkutatások, letartóztatások, rendőrségi megfigyelések, kihallgatások, amelyek hatására néhányan megtörnek, de legtöbben kitartanak; az általános elöljáró felvételi tilalmat rendel el
1969. május 15.
Sacred Heart Villa néven idősek otthonának megnyitása a kanadai Courtlandon
1969
Torontóban rendkívüli nagykáptalant tartanak, amelyen a Kanadában élőkön kívül a bécsi testvérek is részt vesznek
1971-1988 között
A felvételi tilalom ellenére négyen lépnek be a közösségbe, elöljárói engedéllyel
1975-től
Elkezdődik a Társaság megújítása a II. vatikáni zsinat szellemében a szerzetesi élet korszerűsítését összefoglaló Perfectae Caritatis dokumentum alapján
1977 nyarán
Rövid időn belül meghal a Társaság általános titkára, majd a legfelsőbb elöljáró, Kern Margit
1977. augusztus 5.
Chestohowában titkos választó nagykáptalant tartanak, általános elöljáró: Dobos Etelka, vikária: Bognár Márta; ez a döntés a Társaság központját Kanadába helyezi, ami megkönnyíti az ügyintézést és a Rómával való kapcsolattartást
1982
Testvértalálkozó Torontóban a kanadaiakon kívül két bécsi és hét magyarországi testvér részvételével: a Társaságnak új jogi formára van szüksége, és ennek megfelelően meg kell újítani a még mindig nem hivatalos konstitúciót (alapító dokumentumot) is
1984 nyara
Az ausztriai Maissauban szervezett találkozón 21 testvér elfogadja az új konstitúció első változatát, és megbeszéli a szükséges változtatásokat
1985-86
Missziós szándékkal megalakul a Magyarok Nagyasszonya Társasága négy testvér szolgálatával
1987
Nagykáptalan elfogadja a megújított Konstitúciót. Bányai Ilona általános elöljáró, Steklovics Sarolta vikária
1988. június 12.
Torontói magyar templomban megemlékezés P. Bíró halálának 50. évfordulójáról
1989-ben
Kiderül, hogy a szétszóratás alatt végül is összesen 37-en csatlakoztak a Társasághoz
1989. augusztus 1.
Újraindulás az új Konstitúció alapján a mátrai találkozón
1989. június 11.
Megújulás: egyházközségi szolgálat kezdése Ágasegyházán, lelkigyakorlatok vezetése, új hivatások jelentkezése
1989. október 8.
Székely templom felszentelése és zarándokszállás megnyitása Kismányokon a testvérek szervezésében
1989. december 21.
Pápai jogú apostoli élet társaságaként a szentszék egyházjogilag jóváhagyja a Társaság konstitúcióját
1989-től
A politikai változások, az egyház és benne a szerzetesközösségek működésének újra engedélyezése friss lelkesedéssel tölti el a közösséget
1990. szeptember 8.
Megnyílik a KORDA könyv-, papír és kegytárgyüzlet Kecskeméten, elindul a könyvkiadás is
1991. július 2.
Mariazellben elkezdi a magyar zarándokok fogadását a KORDA Zarándokházunk
1991 őszén
P. Bíró Ferencről nevezett lelkigyakorlatos központ indul Hódmezővásárhelyen, amelyet a Társaság egy tagja vezet
1991
Elkészül a próbaidős ház Kecskeméten
1992. április 1.
A Szív Lelkiségi Központ lelkigyakorlatos ház megnyitása Tahiban
1992. július 1.
A közösség újoncképzése Tahiba költözik
1992. augusztus 15.
A szétszóratás után belépett testvérek első eskütétele Tahiban
1992. szeptember 1.
Tahiban Lelkigyakorlatos Szeminárium indul - lelkigyakorlatvezető-képző
1992. karácsony
Megjelenik a Szeretet csodája, a Társaság 70 éves fennállását köszöntő kötet testvéri visszaemlékezésekkel
1993
A kecskeméti KORDA új, nagyobb üzlethelyiségbe költözik a Főtérre
1993. június 1-18.
Nagykáptalan: Bányai Ilona az újra megválasztott általános elöljáró
1993. június 18.
Közös Jézus Szíve ünnep 67 testvér részvételével
1993. július 1.
Visszakapjuk a péceli lelkigyakorlatos házat, idősotthonként
1993. október 31.
A Kanadából hazatelepülő testvérek búcsúzása a torontói magyar plébánián
1994. március 2.
Kőszegen kegytárgybolt és könyvkölcsönző szolgálat indul
1995. június 17.
Baráti kör alakulása és első lelkigyakorlata
1996. június 1.
A 75 éves közösség zarándoklata Rómába
1996. augusztus 15.
A 75. évforduló megünneplése kiállítással egybekötve
1996. október 10.
A szatmárnémeti közösség házának felszentelése
1997. augusztus 19-24.
Ifjúsági Világtalálkozó Párizsban a testvérek részvételével
1997. december 1.
Az Árpádházi Szent Erzsébet tanulmányi ház megalapítása a növendékek számára Budán
1999.
Összefoglaló készül P. Bíró szociális munkásságáról.
1999. június 15.
Nagykáptalan: dr. Bujdosó Gabriella általános elöljáró
1999. augusztus 14.
Házszentelés a Bíró utcai tanulmányi házban
1999. augusztus 17.
A szegedi KORDA üzlet ünnepélyes megnyitója
2000. június 26-30.
Jubileumi Ifjúsági Nagytábor Zánkán a KORDA részvételével
2001. január 1.
Jubileumi találkozó közösségünk 80 éves fennállása alkalmából
2002.június 7-8.
Ünnep a 10 éves SZÍV Lelkiségi Központban
2002. augusztus 5-11.
HÁLÓ nagytábor Zánkán
2003. május 8-11.
HÁLÓ találkozó Kárpátalján (Ungváron) három testvér részvételével
2003. július 24.
Ünnep Pécelen a Jézus Szíve Társasága Idősek Othhona 10 éves fennállása alkalmából
2003. szeptember 1.
Horánszky utca 14-ben újra megnyitja kapuit a Központi Ház és benne az újonnan alapított Egyetemi Szakkollégium
2004. május 21-23.
Népek zarándoklata, Közép-európai katolikus találkozó Mariazellben: Társaságunk tagjai és barátai vannak jelen
2004. október 10.
Házszentelés a Horánszky utcai központi házban testvérek, kollégista lányok és szüleik részvételével
2005. június 17.
Nagykáptalan: Göcsei Rita általános elöljáró
2006. július 21-24.
A 85 éves Társaság jubileumi zarándoklata Mariazellbe
2007. május 27.
Jubileumi zarándoklat Kismányokra: hálaadás a testvérek 50 éves szolgálatáért
2007. szeptember 1.
Budapesti Városmisszió: több helyszínen szerveztünk programokat
2008. június 14-19.
Az első lánytábor Tahiban
2009. május 28-31.
Csíksomlyói zarándoklat nyolc testvér részvételével
2009. november 1.
59 év szünet után ismét Korda-üzlet nyílik Hódmezővásárhelyen
2010. április-május
Ötnapos ditrói „misszió”: bérmálkozásra felkészítő lelki napok közel 100 fiatalnak
2010 októberében
A szegedi KORDA üzletet nyit Békéscsabán
2011. július 1.
Nagykáptalan: dr. Laczkó Zsuzsanna általános elöljáró
2012. júnus 17.
Ünnep a 20 éves Szív Lelkiségi Központban
2012. július 4.
A szegedi Korda új üzletbe költözik
2012. október 20-22.
Zarándoklat Máriapócson
2013. május 1.
10 éves a Szakkollégium
2013. június 7.
Pécelen ünnepi megemlékezés az idősotthon 20 éves működéséről és az első lelkigyakorlatos ház 75. évfordulójáról
2013. július 24-28.
Pécsen HungaRió - ifjúsági találkozó öt testvér részvételével
2013. szeptember 20-22.
Katolikus Társadalmi Napok Budapesten
2014 februárjában
Társaságunk bemutatkozása a Loyola Café Szerzetesi Sziget rendezvényén
2014. augusztus 16.
Közösségi zarándoklat Márianosztrára
2014. október 5.
Jubileumi szentmise Kismányokon a templom 25. évfordulója alkalmából
2015. április 25.
A Megszentel Élet Évéhez kapcsolódó szerzetesi zarándoklat Mátraverebélyre
2015. július 5-10.
Esztergom-Budapesti Egyházmegyei Ifjúsági Tábor Bodajkon három testvér részvételével
2015. szeptember 18-19.
Társaságunk bemutatkozása a Szerzetesek Tere rendezvényein
2015. november - 2016. április
Cor Ignatianum - Hat alkalmas sorozat a Szent Ignác-i lelkiség és karizmánk témakörével hét testvér szervezésében
2016. október 13-20.
Római zarándoklat a Társaság 95. évében.
2017. február
Közösségünk két taggal részt vesz a SOLWODI Hungary Egyesület megalapításában
2017. május 6.
Ünnep a 25 éves SZÍV Lelkiségi Központban
2017. július 1.
Nagykáptalan: Suller Melinda általános elöljáró
2018. április 27- május 1.
Testvérek, kollégisták és emmauszosok közös zarándoklata Mariazellben
2018. július 25-29.
Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó Szatmáron két testvér részvételével
2018. augusztus 26.
Ünnepség és kiállítás megnyitó Alapítónk halálának 80. évfordulóján
2019. július 2-6.
Közösségi találkozó és zarándoklat P. Bró nyomában: Szatmár, Pósaháza Munkács
2019. október 10.
Bíró Ferenc születésének 150. évfordulójának ünnepe a pesti Jézus Szíve templomban; megemlékező cikk az általa alapított Szív újságban
2019. december 3.
A 100 éve alapított KORDA kiadó, könyv és kegytárgykereskedés szolgálatának megünneplése, Az atya gyöngyszemei c. emlékkötet bemutatója
2020. január 1.
Januárban megemlékeztünk Lafranco Margit halálának 75. évfordulójáról
2021. január 1.
Alapításunk színhelyén közösségi hálaadás a 100. évfordulón
2021. május 1.
Igent mondok online női lelkigyakorlat elindítása hatezer résztvevővel
2021. június 11.
Jézus Szíve ünnepség Pécelen a 100. évfordulónkon
2021. június 13.
Jubileumi hálaadás és szentmise a pesti Jézus Szíve templomban, majd kétnapos közösségi találkozó
2021. július 13-17.
Közösségi nyaralás a Mátrában
2021. október 10.
A Társaságunk életét ismertető Szívből élünk c. film bemutatója ünnepi szentmisével négy társasági intézményben és helyszínen
2022 januárjában
Megemlékezés Lafranco Margit, a Társaság első vezetőjének tiszteletére születésének 130. évfordulója alkalmából
2022. május 1.
Igent mondok női lelkigyakorlat online programja közel ötezer résztvevővel
2022. június 24.
A 100. jubileumi év ünnepélyes zárása Pécelen a Jézus Szíve ünnepen
2022. június 29-július 2.
Közösségi nyaralás Hévizen