„A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét legjobban előmozdíthatjuk.”

Jézus szeretetétől megérintve és küldve

A Jézus Szíve lelkiség a Társaság számára elsősorban nem ájtatosság, hanem Jézus szeretetéletének folytatása, a „teljes, történelmi, reális Krisztus reális követése igazságban és tettben”.
(P. Bíró) Konstitúció 7.

Jézus Szíve lelkiség

Jézus Szíve imafüzet

Számunkra követendő példa Jézus, aki által a maga teljességében jelenik meg az embernek Isten iránti maradéktalan odaadottsága. Jézus egészen Isten, így minden emberi megnyilvánulásában benne van Isten, ugyanakkor egészen ember is, így emberi valóságában mindig az Atyára irányul, ráhagyatkozik, az Ő indításaira várva cselekszik, mintegy az Atya akaratából él. A Jézus Szívét megszólító ember ebbe az egymás felé fordulásba, Isten és ember találkozásának az élményébe merül bele.

Az evangéliumok, Jézus példabeszédei, élete, végül pedig halála is gazdagon ábrázolják Isten szenvedélyes szeretetét az ember iránt. A hiteles Jézus Szíve lelkiségnek voltaképpen ez az alapja: Jézus Istenért lángoló szíve, amelyben egyúttal Isten együttérző szeretete, Isten odaadó szíve válik egyértelművé a hívő ember számára. Jézus Szíve lelkiség: az emberi és isteni szeretet találkozása.

Hiteles, a mai embert is megszólító, életadó Jézus Szíve lelkiségünk abban állhat, ha – Loyolai Szent Ignác szavaival élve – az Úr benső ismeretét kérjük, arra törekszünk, hogy így jobban szeressük és kövessük Őt. Ahogy egyre bensőségesebben megismerjük a megtestesült Szeretetet, úgy egyre inkább növekszik iránta szeretetünk, egyre inkább kiteljesedik a keresztségben kapott és az eucharisztia által táplált egységünk Jézussal. Ő kezdi el formálni szívünket a saját Szíve szerint, s így születik meg bennünk ajándékaként a szelídség és az alázat, amely Isten iránt a teljes bizalomban, az emberek iránt pedig elsősorban a legkisebbek felé megnyilvánuló, a végsőkig elmenő, tettre kész szeretetben mutatkozik meg.

Jézus Szíve lelkiségünk sajátos vonása

A Társaság Jézus Szíve lelkiségének megéléséhez szorosan kapcsolódik Alapítónktól örökségül kapott sajátos feladatunk: a teremtett világ rendeltetésszerű használata. Istentől ajándékba kaptuk a teremtett világot, de az ember sokszor inkább célnak tekinti, mint Istenhez vezető eszköznek.

Jézusban és az Ő megváltói tevékenységében megkezdődött ennek a harmóniának a visszaállítása. Beteljesedni az idők végén fog, amikor is Krisztus az egész emberiséget és a teljes teremtett világot az Atyához vezeti. „Akkor Isten lesz minden mindenben.” (1Kor 15,28.)

Minden keresztény meghívást kap arra, hogy a teremtett javakat Isten elgondolása szerint használja, mindent és mindenkit Istenhez emeljen.

Az a lelkület, amivel élünk, amivel a nekünk adott teremtett javakat használjuk, meghatározó.

Jézus lelkületével élni azt jelenti, felismerjük igazi „Célunkat” – Istent – a teremtett javakat pedig hálás, szabad szívvel használjuk. Engedjük, hogy Istenhez vezessenek minket.

„A teremtett világ az emberen keresztül éri el Teremtőjét. Így áll helyre Isten–ember–világ harmóniája, egysége. Krisztus szeretete teszi képessé az embert arra, hogy egységben ölelje magához az Istent, az embert és a világot.” (Konstitúció 12.)