keresés YouTube Facebook Instagram
női apostoli élet társasága
Jézus Szíve Társasága Societas Jesu Cordis
Facebook

Imádságos készület

2016.04.27.

Pünkösdre

PDF formátumban

Ha már van egy kialakított gyakorlatod, ami segít a mindennapok forgatagában lecsendesedni és egész valóságoddal Isten elé jönni, használd azt.

Isten jelenlétébe helyezem magam.
Lecsendesedem, tudatosítom, hogy Isten itt és most jelen van, és szeretettel tekint rám.

Kezdőima:

Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk,
újítsd meg az egész világot!

Elolvasom a következő szentírási részt.

Egy szavát, sorát, mondatát a nyugodt légzés ritmusában ismételve imádkozom. Engedem, hogy az engem megszólító ige kapcsolatban kerüljön saját valóságommal.

Mindazt, amit az ige és életem kapcsolódásáról felfedeztem, imádságban Isten elé viszem.

Befejezem az imaidőt egy Miatyánk vagy egy Dicsőség elimádkozásával.

Ezután visszatekintek, és érzékelem, milyen volt az imaidőm.
Esetleg föl is jegyzek valamit.

 

1. nap
Isten Lelke a teremtés fölött lebeg

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett.

Ter 1,1-2.

2. nap
A Lélek kiáradása

Végül kiárad ránk a Lélek a magasból, és a sivatag gyümölcsöskertté válik, a gyümölcsöskert pedig erdőnek számít. Jog lakik majd a sivatagban, és igazság honol a gyümölcsöskertben.

Az igazság műve béke lesz, az igazság eredménye pedig nyugalom és biztonság örökre. Népem békés otthonban lakik, biztonságos hajlékokban és gondtalan nyugalomban.   

Iz 32,15-18.

3. nap
Isten Lelke kiárad minden emberre

Aztán pedig kiárasztom Lelkemet minden emberre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok; álmokat álmodnak véneitek, és látomásokat látnak ifjaitok. Sőt szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom azokban a napokban lelkemet.   

Jo 3,1-2.

4. nap

Újjászületni a Lélekben

Jézus azt felelte Nikodémusnak: »Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki felülről nem születik, nem láthatja meg Isten országát.« Nikodémus megkérdezte: »Hogyan születhet meg az ember, ha már vén? Csak nem mehet be ismét anyja méhébe, hogy megszülessék?«

Jézus azt válaszolta: »Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Ami a testből született, az test, és ami a Lélekből született, az lélek. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: szükséges felülről megszületnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a Lélektől született.

Jn 3,3-8.

5. nap

Az Élő Víz ígérete

Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus megállt és felkiáltott: »Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: Élő Víz folyói fakadnak majd belőle.« Ezt a Lélekről mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni. A Lélek ugyanis még nem volt megadva, mert Jézus még nem dicsőült meg.

Jn 7,37-39.

6. nap

Vegyétek a Szentlelket!


Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik:
"Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat.
Aztán újra szólt hozzájuk:
„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”
Amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk:
„Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.
”      

Jn 20,19-23.

7. nap

Az istengyermekség lelkét kaptuk

Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!« Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösök is: Isten örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei – ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Róm 8,14-17.

8. nap

Élet a Lélekben

Hasonlóképpen a Lélek is segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen; de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.

Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint. Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, azoknak, akik az ő végzése értelmében meghívást kaptak, hogy szentek legyenek.

Róm 8,26-28.

9. nap
Lélek-hívás

Teremtő Lélek, szállj reánk,

ragyogd be lelkünk, tiszta láng,

ki alkotsz, éltetsz szíveket,

hozd nékik bő kegyelmedet!

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,

kit ad nekünk az Alkotó,

te élő forrás, égi láng,

szent kenet, égből szállj le ránk!

Te, hét ajándék kútfeje,

Atyánk kegyelmes jobb keze,

az Úr erős ígérete,

sugalmas ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünknek fényedet,

és szállj szívünkbe, szeretet!

Ha testünk gyarló, s lankadunk,

légy mindig éber gyámolunk!

Űzd messze tőlünk ellenünk,

szent békességed add nekünk;

te járj, vezér, utunk előtt,

veszélytől védjen szent erőd!

Add, ismerjük meg az Atyát

teáltalad, és egy Fiát:

és kettejüknek Lelke, te,

örökre légy lelkünk hite! Ámen.

Pünkösdi himnusz az ünnepi zsolozsmából

(II. Esti dicséret)